Επιλέξιμοι φορείς και επιχορήγηση

Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στην μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία

Επιλέξιμοι φορείς είναι:

  • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
  • ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Π.χ. δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλμαβνομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων), ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων), Μ.Κ.Ο., φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθογήσης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 ημέρες έως 2 μήνες. Η επιχοργήση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία μέρα ακριβώς πριν τη μέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Ενώ η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδίου).

Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:

  • Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πίνακας με ποσά δαπανών διαβίωσης για Διδακτικό & Διοικητικό προσωπικό.
  • Το ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάση χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Ανάμεσα σε 100 και 499 KM:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 500 και 1999 KM

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 2000 και 2999 KM:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 3000 και 3999 KM:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 4000 και 7999 KM:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 8000 και 19999 KM:

1100 EUR ανά συμμετέχοντα