Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων (ECTS)

Τι είναι το ECTS

ECTS ονομάζεται το Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή είναι αντίστοιχη με το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Το ECTS, δηλαδή European Credit Transfer System, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό ναδιευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Το ECTS βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ECTS έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ναπαρέχει διαφάνεια με τα ακόλουθα:

Ένα σύνολο πληροφοριών για τους φοιτητές και το προσωπικό των ιδρυμάτων, τμημάτων/σχολών, με την οργάνωση και τη δομή του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα.
Οι ECTS διδακτικές μονάδες, που είναι μια αριθμητική τιμή για κάθε μάθημα, περιγράφουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Το πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης, το οποίο δείχνει την επίδοση του φοιτητή με τρόπο κατανοητό, κοινά αποδεκτό και εύκολα μεταφερόμενο από το ένα ίδρυμα στο άλλο.
Tη συμφωνία επίδοσης, η οποία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών και τις ECTS μονάδες που θα κατοχυρωθούν στον φοιτητή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, δεσμεύοντας τα συμμ