Κινητικότητα Σπουδαστών στο πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΠΟΥΔΕΣ

  • Να είσαι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα τουλάχιστον του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών τους.
  • Να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Ιδρύματος Υποδοχής.
  • Να έχεις πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσεις ή τουλάχιστον B2 (Lower) επίπεδο Αγγλικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΠΟΥΔΕΣ

  • Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής διαρκεί τουλάχιστον μία ακαδημαϊκή περίοδο (από 3 έως 12 μήνες).
  • Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus+ σε όλους τους κύκλους σπουδών έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα μέσω του site του Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα ή/ και μέσω του ιδρυματικού σας mail.
Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω έγγραφα:
  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημέιωμα στα Αγγλικά
  • Πτυχίο Ξένων Γλωσσών
  • Αναλυτική Βαθμολογία στα Αγγλικά όπου θα αναγράφονται οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα έγγραφα, εφόσον έχετε επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.